Hållbarhet

NaijBygg arbetar för ett samhällsbyggande som skall vara miljövänligt, ekonomiskt och socialt hållbart. Detta gör vi genom att bygga energieffektivt och klimatsmart. Vi skapar inkluderande, trygga och attraktiva samhällen. Vi gör sunda affärer och konkurrerar på schysta villkor. Genom att stimulera och engagera våra medarbetare, skapar vi delaktighet och en vilja att bidra till vår vision.

Personalstyrkan är NaijByggs stolthet, medarbetarna är vår främsta resurs och största tillgång. Vi ser det som en självklarhet att värna om våra medarbetare genom att skapa en säker arbetsplats, med trygga arbetsvillkor och en ständig kompetensutveckling. Naijbyggs medarbetare ska arbeta i en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Tillsammans med våra viktigaste intressenter, anställda, kunder och leverantörer utvecklar NaijBygg en bättre och mer hållbar framtid. Vi ska bidra till en positiv samhällsutveckling. Genom att ge goda förutsättningar till trygga områden med bra livsvillkor, så bygger vi ett bättre samhälle. NaijBygg ska ha en långsiktigt god ekonomi som säkerställer verksamhetens framtid och dess kontinuerliga tillväxt.
NaijBygg tar ansvar i produktionsprocessen, för våra medarbetare och för våra leverantörer.

Vårt hållbarhetsarbete utgår från våra egna mål, från lagar och krav i branschen och från de globala målen i Agenda 2030. NaijBygg har identifierat fyra fokusområden som vi vill bidra till lite extra.

Jämställdhet. NaijBygg arbetar för en icke-diskriminerande arbetsplats som värnar medarbetarnas olikheter. Jämställdhetspolicy och policy för kränkande särbehandling vägleder oss och sätter ord på det som ska vara självklart. Våra medarbetare är vår främsta resurs och största tillgång.

Hållbara städer och samhällen. NaijBygg arbetar för att effektivisera vårt byggande så att det minskar belastningen på vårt ekosystem, vår hälsa och vårt klimat. Målet är att använda det mest miljö- och klimatmässigt fördelaktiga byggnadsmaterialet för ändamålet. NaijBygg bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vi arbetar med att förbättra resurseffektiviteten i verksamheten, detta för att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring. Vi säkerställer anständiga arbetsvillkor i alla led, lika lön för likvärdigt arbete, samt har antagit ett antal åtgärder för att skapa en säker arbetsmiljö och en skadefri arbetsplats. Kompetensutveckling av våra medarbetare och en god arbetsmiljö prioriterade frågor för NaijBygg. 

Bekämpa klimatförändringarna.
Genom olika åtgärder såsom att investera i solcellsanläggningar, byta dieseldrivna fordon mot elfordon, transportplanera och minska vårt avfall, arbetar vi för att bidra till att bekämpa klimatförändringarna. Digitalisering av vår verksamhet bidrar till ”papperslösa” byggarbetsplatser.

KMA-policy BKMA

NaijBygg är certifierade i Byggföretagens verksamhetsledningssystem BKMA. Med certifiering enligt BKMA blir det lättare för oss att uppfylla kundens krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Våra kunder och leverantörer kan känna sig trygga med att vi har ett kvalitetssäkrat arbetssätt. Genom att trycka på länkarna här nedan kan du läsa vår arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetspolicy i sin helhet.

Kvalitet. Vi ska upprätthålla rätt kvalitet på våra produkter och tjänster.

NaijBygg AB – Kvalitetspolicy »

Miljö. Vi definierar våra betydande miljöaspekter och sätter mål för att minska dessa.

NaijBygg AB – Miljöpolicy »

Arbetsmiljö. Vi ska gemensamt bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

NaijBygg AB – Arbetsmiljöpolicy »