KMA-policy

NaijBygg är certifierade i Byggföretagens verksamhetsledningssystem BKMA. Med certifiering enligt BKMA blir det lättare för oss att uppfylla kundens krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Våra kunder och leverantörer kan känna sig trygga med att vi har ett kvalitetssäkrat arbetssätt. 

Här kan du läsa vår KMA-policy i sin helhet:

ARBETSMILJÖPOLICY
NaijBygg AB skall i samverkan med arbetstagarna bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Ingen medarbetare som följer arbetsmiljölagen ska behöva drabbas av ohälsa eller olycksfall.

Varje anställd skall visa en ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet. Det ankommer på var och en, att inte bara följa instruktioner och rutiner, utan också vara uppmärksam och genast rapportera eventuella risker och hot som påverkar arbetsmiljön.

En bra arbetsmiljö är en förutsättning för trivsel och engagemang.

Vårt mål är:

  • Att leva upp till gällande lagstiftning
  • Att alla anställda skall få erforderlig information, instruktion och utbildning i skydds- och arbetsmiljöfrågor
  • Att arbetsmiljösynpunkter skall beaktas vid större verksamhetsförändringar samt vid inköp av varor, maskiner och annan utrustning.
  • Att arbetsmiljön ständigt skall förbättras för att, så långt det är rimligt, förebygga negativa effekter och minimera risker. Detta skall ske genom arbete med handlingsplaner, skyddsronder, uppföljningar år årliga revisioner.

MILJÖPOLICY
NaijBygg AB skall i sitt dagliga arbete inom bygg-, byggservice- och marksektorn ständigt förbättra verksamheten för att uppfylla samhällets, kunders och övriga intressenters krav. Detta gör vi bland annat genom att definiera  våra betydande miljöaspekter och sätta mål för att minska dessa. 

NaijBygg AB skall leva upp till gällande lagstiftning.

Vi främjar långsiktig hushållning med naturresurser genom begränsningar av material- och energiuttag samt genom aktiva åtgärder förebygga föroreningar. Samtliga medarbetare uppmuntras till, och utbildas i, ett aktivt och framåtsträvande miljöarbete.

KVALIETSPOLICY
NaijBygg AB skall alltid sträva efter att tillfredsställa våra kunder så att de känner fullt förtroende för oss som entreprenör. Detta skall vi åstadkomma genom att upprätthålla rätt kvalitet på våra produkter och tjänster.

Långsiktiga kundrelationer, okomplicerade men väl genomtänkta samarbetsformer och rutiner är nyckelord för vårt kvalitetssträvande. Regelbundna kontakter med kunder och leverantörer, ständig förbättring hos vår personal skall garantera NaijBygg´s åtagande när det gäller kvalitet. Nöjda kunder skapar de bästa referenserna för fortsatt verksamhet.

  • Kontrollplaner skall upprättas efter behov och anpassas till typ av uppdrag
  • Vi kvalitetssäkrar våra uppdrag genom egenkontroller
  • Redovisade kvalitetsdokument är projektbundna och förvaras i projektpärm alternativt i digital form